Zavřít

Přihlášení do systému.


Přihlášení
Úvodní stránka | Katedra | Členové
Profil uživatele

Kontaktní informace

doc. PhDr. Jasňa Pacovská, CSc.

V LS 2017/2018:  středa  12.30 - 13.30

48 535 4245
...
P 04031
KCL
docent

Profesní životopis

PhDr. Jasňa Pacovská, CSc.

Pracoviště, instituce: Katedra českého jazyka a literatury Přírodovědně-humanitní a pedagogické fakulty Technické univerzity v Liberci

Pracovní zařazení: odborná asistentka

Funkce na pracovišti: koordinátorka Erasmu (2013 − dosud)

Vzdělání:

rok ukončení: 1982

instituce: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

studijní obor: český jazyk a literatura – psychologie (učitelské zaměření)

PhDr.

rok ukončení: 1983

instituce: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

obor: psychologie

CSc.

rok ukončení: 1995

instituce: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

obor: pedagogika

Zaměstnání:

 • 1982 – 1983: Ústav pro jazyk český AV ČR v Praze, studijní pobyt
 • 1983 – 1988: Ústav pro jazyk český AV ČR v Praze, aspirantka
 • 1988 – 1993: Ústav pro jazyk český AV ČR v Praze, odborná pracovnice
 • 1993–2013: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Ústav českého jazyka a teorie komunikace, odborná asistentka
 • 2013 − dosud: Technická univerzita v Liberci, Přírodovědně-humanitní a pedagogická fakulta, Katedra českého jazyka a literatury, odborná asistentka

Pedagogická činnost:

 • Členství v oborových radách:
  • Didaktika konkrétního jazyka, FF UK v Praze, od roku 2004 − dosud
  • Didaktika českého jazyka, PedF UK v Praze, od roku 2012 − dosud
 • Vedení projektu Další profesní vzdělávání učitelů na Univerzitě Karlově v Praze za obor český jazyk, 2005
 • Řešitelka projektu Podpora pedagogické práce akademických pracovníků v rámci Institucionálního plánu TUL, 2016

Vědeckovýzkumná činnost:

 • Grantové a výzkumné projekty −spoluřešitelka:
  • 1996–1998 − interní grant UK 92/97-A-76 Jazykový obraz světa
  • 2000 –2002 − grant GA UK 267/2000 (203553) Čeština: slova a svět
  • 2007−2012 výzkumný záměr MSM-0021620825 Jazyk jako lidská činnost, její produkt a faktor, projekt Problémy porozumění jazyku a světu – různé jazykové konceptualizace světa
  • 2013 − 2014 projekt DF11P01OVV013 Ministerstva kultury ČR (výzkumný program NAKI)
 • Řešitelka projektů studentské grantové soutěže na Přírodovědně-humanitní a pedagogické fakultě Technické univerzity v Liberci:
  • 2015 − 2016 projekt SGS 21117/115 Kognitivní přístup k somatickým frazérům
  • 2016 − 2017 projekt SGS 21166 Jazykové stereotypy z prostředí školy pohledem kognitivní lingvistiky

Univerzitní aktivity

 • Členka přípravného týmu projektu Praktická pedagogická příprava na FP TUL a možnosti nových přístupů v pojetí pedagogické přípravy na FP TUL, od roku 2017

Mimouniverzitní aktivity:

 • Členství ve vědeckých organizacích:
  • Mezinárodní společnost aplikované psycholingvistiky (ISAPL) – od roku 1992
  • Asociace slavistické kognitivní lingvistiky (SCLA) – od roku 2005
  • Členka přípravného týmu učebních osnov Občanské školy − předmět český jazyk a literatura, 1993 − 1994
  • Spolupráce s Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze jako konzultantka Rámcového vzdělávacího projektu pro gymnaziální vzdělávání, 2004
  • Spolupráce s Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání, 2005
  • Členka sdružení Didacticae bohemicae orbis − od roku 2014

Publikační činnost (do r. 2008 Šlédrová)

Článek v recenzovaném časopise

[1] PACOVSKÁ Jasňa. Kognitivní přístup k didaktice mateřského jazyka – další inspirace ze Slovenska. Didaktické studie, 2015, 7, 2, s. 139−145. ISSN 1804-1221. (7 s.) (ERIH +)

[2] PACOVSKÁ Jasňa, ČADEK Petr, JAVŮREK Lukáš. Obraz české školy a jeho reflexe ve výuce českého jazyka. Didaktické studie, 2016, 8, 2, s. 13-22. ISSN 1804-1221. (10 s.) (ERIH +) (60 %)

[3] PACOVSKÁ Jasňa, LÁBUS Václav, ŠKODOVÁ Svatava. Co lze „vyčíst z ruky“ aneb somatické frazémy v proměnách času. Bohemistyka, 2017, 7, 2, s. 103-115. ISSN 1642-9893. (13 s.) (ERIH +) (40 %)

Článek v českém recenzovaném časopise

[1] PACOVSKÁ Jasňa. Didaktika českého jazyka pohledem kognitivní lingvistiky. Didaktické studie, 2011, 3, 2, s. 61-71. ISSN 1804-1221. (11 s.)

[2] PACOVSKÁ Jasňa, SLABÁ Hana. Trochu jiný dialog. Didaktické studie, 2013, 5, č. 1, s. 85-94. ISSN 1804-1221. (10 s.) (70 %)

[3] PACOVSKÁ, Jasňa. Kognitivní přístup k didaktice mateřského jazyka − inspirace ze Slovenska. Didaktické studie. 2014, 6, č. 1, s. 171-178. ISSN 1804-1221. (8 s.)

[4] PACOVSKÁ Jasňa, KOSINOVÁ Gabriela, PRAŽÁKOVÁ Tereza. Výchovné akcenty kognitivně orientované výuky mateřského jazyka. Nová čeština doma a ve světě, 2016, 4, 1, s. 103-112. ISSN 1805-367X (on-line) (10 s.) (60 %)

[5] ŠKODOVÁ Svatava, PACOVSKÁ Jasňa, LÁBUS Václav. Reflexe proměn užívání češtiny na základě korpusu zpravodajského vysílání Českého rozhlasu v letech 1969–2005. Nová čeština doma a ve světě, 2017, 5, 1, s. 62-73. ISSN 1805-367X (on-line) (12 s.) (30 %)

Článek v odborném periodiku (nezařazený ve výše uvedených kategoriích)

[1] ŠLÉDROVÁ Jasňa. Příspěvek k experimentální verifikaci syntaktické paměti. Jazykovědné aktuality, 1983, 20, 2, s. 95-99. ISSN 1212-5326. (5 s.)

[2] DANEŠ František, ŠLÉDROVÁ Jasňa. Na okraj nové mluvnice slovenštiny. Slovo a slovesnost, 1984, 45, 2, s. 35-41. ISSN 0037-7031. (7s.) (50 %)

[3] ŠLÉDROVÁ Jasňa. Sémantické odchylky v zapamatování věty. Slovo a slovesnost, 1984, 45, 2, s. 128-134. ISSN 0037-7031. (7 s.)

[4] ŠLÉDROVÁ Jasňa. Některé podmínky úspěšné realizace záměru v řečové činnosti. Slovo a slovesnost, 1988, 49, 4, s. 279-284. ISSN 0037-7031. (6 s.)

[5] NEBESKÁ Iva, ŠLÉDROVÁ Jasňa. K pojetí textu v nových sovětských publikacích. Slovo a slovesnost, 1989, 50, 4, s. 317-324. ISSN 0037-7031. (8 s.) (50 %)

[6] ŠLÉDROVÁ Jasňa. Současné problémy tvorby a výzkumu školních učebnic. Naše řeč, 1990, 73, 1, s. 20-22. ISSN 0027-8203. (3 s.)

[7] ŠLÉDROVÁ Jasňa. Studium komunikace z hlediska potřeb pedagogiky. Slovo a slovesnost, 1992, 53, 2, s. 129-138. ISSN 0037-7031. (10 s.)

[8] ŠLÉDROVÁ Jasňa. Producer´s Intention Realized in Speech and Writing. Slovo a slovesnost, 1993, 54, 3, s. 236-240. ISSN 0037-7031. (5 s.)

[9] ŠLÉDROVÁ Jasňa. Náměty k realizaci komunikační výchovy. Obecná/občanská škola, 1995, 1, 5, s. 12. ISSN 1211-1775. (1 s.)

[10] ŠLÉDROVÁ Jasňa. Psychologický přístup k terminologii v komunikační výchově. Čeština doma a ve světě, 1997, 5, 2, s. 41-43. ISSN 1210-9339. (3 s.)

[11] ŠLÉDROVÁ Jasňa. K sémantice českých rozměrových adjektiv. Slovo a slovesnost, 2000, 61, 2, s. 122-137. ISSN 0037-7031. (16 s.)

[12] ŠLÉDROVÁ Jasňa, RYBKOVÁ Hana. Otázky vyžadují odpovědi. Český jazyk a literatura, 2005/2006, 56, 3, s. 113-118. ISSN 0009-0786. (6 s.) (60 %)

[13] ŠLÉDROVÁ Jasňa. Miluše Sedláková. Vzpomínka na první českou kognitivní psycholožku. Slovo a smysl, 2007, 4, 8, s. 185-197. ISSN 1214-7915. (13 s.)

[14] PACOVSKÁ Jasňa. Kognitivní lingvistika a její využití ve výuce mateřského jazyka. Usta ad Albim Bohemica, 2009, 9, 1, s. 179-184. ISSN 1213-7618. (6 s.)

[15] PACOVSKÁ Jasňa. Диалог на языке тела и психосоматическа фразеология. In Journal of Psycholinguistics, Institute of linguistics of Russian academy of sciences / Moscow institute of linguistics : Moscow, 2013, 18, 2, s. 46-53. (В перечене российских рецензируемых научных журналов ВАК No 641 Подписной индекс Роспечати 37152). Dostupné z: . ISSN 2077-5911. (8 s.)

[16] PACOVSKÁ Jasňa, LÁBUS Václav, ŠKODOVÁ Svatava. К значениюслова «рука» в точкизрениякогнитивнойлингвистики. European Social Science Journal (Европейский журнал социальных наук), 2014, No. 8. ISSN 2079-5513. (50 %)

[17] PACOVSKÁ Jasňa. Archiv rozhlasových pořadů a jeho využití ve výuce českého jazyka. Jazyk − literatura – komunikace, 2015, 4, 2, s. 46-53. ISSN 1805-689X. (8 s.)

[18] PACOVSKÁ Jasňa. Kognitivní přístup ke slovnímu významu a jeho použití při porozumění textu. O dieťati, jazyku, literature, 2017, 5, 2, s. 10-20. ISSN 1339-3200. (11 s.)

Odborná kniha

PACOVSKÁ Jasňa. K hlubinám študákovy duše. Didaktika mateřského jazyka v transdisciplinárním kontextu. Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2152-4. (242 s.)

Kapitola resp. kapitoly v odborné knize

Světový jazyk

[1] ŠLÉDROVÁ Jasňa. Ob effektivnosti pedagogičeskoj kommunikacii. In JEŠIČ, M. B. a kol. Jazyk kak sredstvo transljacii kul'tury. Moskva: Rossijskaja akademija nauk, 2000, s. 182-190. ISBN 5-02-011706-4. (8 s.)

Ostatní jazyky

[1] ŠLÉDROVÁ Jasňa. Poznámky o smyslovém vnímání interdisciplinárních souvislostech. In VAŇKOVÁ Irena, NEBESKÁ Iva, SAICOVÁ ŘÍMALOVÁ Lucie, ŠLÉDROVÁ Jasňa. Co na srdci, to na jazyku. Praha: Karolinum, 2005, s. 188-191. ISBN 80-246-0919-3. (4 s.)

[2] ŠLÉDROVÁ Jasňa. Rozměrové vztahy v češtině. In VAŇKOVÁ Irena, NEBESKÁ Iva, SAICOVÁ ŘÍMALOVÁ Lucie, ŠLÉDROVÁ Jasňa. Co na srdci, to na jazyku. Praha: Karolinum, 2005, s. 265-281. ISBN 80-246-0919-3. (17 s.)

[3] PACOVSKÁ Jasňa. Kdybych byla učitelkou, tak bych…In Kolektiv autorů. Osobnostní herectví – učitelství. 1. vydání. Praha: Nakladatelství AMU, 2010, s. 66-70. ISBN 978-80-7331-194-0. (4 s.)

[4] PACOVSKÁ Jasňa. Tělo – hlas – řeč v dialogu [na příkladech (psycho)somatické frazeologie]. In VAŇKOVÁ Irena. Tělo, smysly, emoce v jazyce. 1. vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2012, s. 161-168. ISBN 978-80-7308-443-1. (8 s.)

[5] PACOVSKÁ Jasňa. O potřebě pozitivní komunikace. Oldřich Uličný a kol. Preliminária k moderní mluvnici češtiny. Olomouc: UPOL, 2015 s. 31-45. ISBN 978-80-244-4667-7. (15 s.)

[6] PACOVSKÁ Jasňa. Škola základ života. Škola a život v českém rozhlasovém zpravodajství. In VAŇKOVÁ Irena, SAICOVÁ ŘÍMALOVÁ Lucie a kol. Lidský život a každodennost v jazyce. 1. vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2016, s. 61-67. ISBN 978-80-7308-703-6. (7 s.)

Článek ve sborníku

Článek ve sborníku zařazený v ISI Proceedings

[1] PACOVSKÁ Jasňa. Cognitive-Oriented Teaching of the Mother Tongue. Interdisciplinary scientific conference. SGEM 2015. Psychology and psychiatry, sociology and healthcare, education. Conference proceedings, volume II. Albena: STEF92 Technology, 2015, s. 159-166. ISBN 978-619-7105-45-2, ISSN 2367-5659, DOI: 10.5593/sgemsocial12015B12. (8 s.)

[2] PACOVSKÁ Jasňa. The Connotational Meaning of the Word “Škola” (School) and its Reflection in Classroom Situation. SGEM 2016. Psychology and psychiatry, sociology and healthcare, education. Conference proceedings, volume I. Albena: STEF92 Technology, 2016, s. 1097-1104. ISBN 978-619-7105-70-4. ISSN 2367-5659. (8 s.)

[3] PACOVSKÁ Jasňa. Education through the Prism of Children and Radio Newscast. SGEM 2017. Science and society. Education and Educational research. Conference proceedings, volume IV. Albena: STEF92 Technology, 2017, s. 163-169. ISBN 978-619-7408-21-8. ISSN 2367-5659. (7 s.)

Článek ve sborníku nezařazený v ISI Proceedings

[1] ŠLÉDROVÁ Jasňa. Ztvárnění záměru mluvčího ve výkladovém textu. In NEKVAPIL Jiří, ŠOLTYS Otakar (eds.). Funkční lingvistika a dialektika. Linguistica XVII/1. 1.vyd. Praha: Československá akademie věd, Ústav pro jazyk český, 1988. s. 132-138. ISSN 0232-0428. (7 s.)

[2] ŠLÉDROVÁ Jasňa, PACOVSKÝ Jindřich. Simulace procesu učení gnostickým analyzátorem. In ŠTEFAN Jan. (ed.). Sborník z XIV. kolokvia. Vybrané problémy simulačních modelů. Ostrava, 1992, s. 151-153. ISBN 80-901229-2-2. (3 s.) (50 %)

[3] ŠLÉDROVÁ Jasňa. K předpokladům úspěšné komunikace ve škole. In JANČÁKOVÁ Jana, KOMÁREK Miroslav, ULIČNÝ Oldřich (eds.). Spisovná čeština a jazyková kultura 1993. 1. vyd. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 1995, s. 285-287. ISBN 80-85899-02-7. (3 s.)

[4] ŠLÉDROVÁ Jasňa. Psychologický přístup k recepci odborného textu. In MACHOVÁ Svatava (ed.). Učební text − jeho funkce, produkce, percepce a interpretace. Praha: Pedagogická fakulta UK v Praze, 1996, s. 222-224. ISBN 80-86039-03-X. (3 s.)

[5] ŠLÉDROVÁ Jasňa. Studium komunikace v současné české škole. In MACUROVÁ Alena, NEBESKÁ Iva (eds.). Jazyk a jeho užívání. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 1996, s. 285-291. ISBN 80-85899-19-1. (7 s.)

[6] ŠLÉDROVÁ Jasňa. Několik poznámek k verbalizaci zdvořilosti na 2. stupni základní školy. In KUČERA Miloš (ed.). Transmise kultury a škola. CEFRES n. 15. 1. vydání. Praha: CEFRES, 1998, s. 115-123. ISBN 80-902196-6-7. (9 s.)

[7] ŠLÉDROVÁ Jasňa. Some Features of Didactic Communication. In PINTO Maria Da Graca, VELOSO Joăo, MAIA Belina (eds.). Psycholinguistics on the Threshold of the Year 2000. Proceedings of the 5th International Congress of the ISAPL. 1. vydání, Porto: Faculdade de Lotras da Universidade do Porto, 1999, s. 533-537. ISBN 972-9350-33-7. (5 s.)

[8] ŠLÉDROVÁ Jasňa. O sposobach określania wymiarów czlowieka w jezyku czeskim. In GRZEGORCZYKOWA Renata,WASZAKOWA Krystyna (eds.). Studia z semantyki porównawczej. Warszawa: Wydawnictwa naukowe UW, 2000, s. 211-223. ISBN 83-235-0121-1. (11 s.)

[9] ŠLÉDROVÁ Jasňa. K pojetí pozitivní komunikace. In VYSKOČILOVÁ Eva, SLAVÍKOVÁ Eva (eds.). Psychosomatický základ veřejného vystupování. Jeho studium a výzkum. 1. vydání, Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2000, s. 30-33. ISBN 80-85883-50-3. (4 s.)

[10] ŠLÉDROVÁ Jasňa. Mělký a plytký v češtině. In VAŇKOVÁ Irena (ed.). Obraz světa v jazyce. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2001, s. 78-87. ISBN 80-7308-005-2. (9 s.)

[11] ŠLÉDROVÁ Jasňa. Komunikační výchova jako kosmetická úprava slohu. In HÁJKOVÁ Eva, MACHOVÁ Svatava (eds.). Školská jazykovědná terminologie. Sborník z konference konané dne 29. listopadu 2001 na UK v Praze − Pedagogické fakultě. Praha, 2002, s. 113-115. ISBN 80-7290-095-1. (3 s.)

[12] ŠLÉDROVÁ Jasňa. Obraz hry a herce v českém jazyce. (Co je hra a kdo je herec). In ČUNDERLE Michal (ed.). Hic sunt leones (O autorském herectví). 1. vydání, Praha: Ústav pro výzkum a studium autorského herectví, 2003, s. 75-80. ISBN 80-7331-001-5. (6 s.)

[13] ŠLÉDROVÁ Jasňa. Učitelská profese a komunikační dovednosti. In KOHNOVÁ Jana (ed.). Další profesní vzdělávání učitelů na Univerzitě Karlově v Praze. Praha: UK, 2005, s. 36-42. ISBN 80-7290-231-8. (6 s.)

[14] ŠLÉDROVÁ Jasňa. Úloha dialogu ve výuce mateřského jazyka. In LIGOŠ Milan (ed.). Odborová didaktika při príprave učiteľa materinského a cudzieho jazyka. 1. vydání. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku-Filozofická fakulta, 2005, s. 153−169. ISBN 80-8084-082-2. (16 s.)

[15] ŠLÉDROVÁ Jasňa. Hlas v pedagogické komunikaci. In VYSKOČIL, Ivan. Hlas, mluva, řeč. 1. vydání, Praha: Ústav pro výzkum a studium autorského herectví DAMU, 2006, s. 29–33. ISBN 80-7331-074-0. (5 s.)

[16] ŠLÉDROVÁ Jasňa. Několik poznámek k mluvě ve škole. In VYSKOČIL, Ivan. Hlas, mluva, řeč. 1. vydání, Praha: Ústav pro výzkum a studium autorského herectví DAMU, 2006, s. 51–63. ISBN 80-7331-074-0. (11 s.)

[17] ŠLÉDROVÁ Jasňa. O cestách a o duši. Pohled kognitivní lingvistiky a pedagogiky. In ŠIKL Radovan, ŠPOK Dalibor, HELLER Daniel, VOBOŘIL Dalibor, LUKAVSKÝ Jiří. (eds.) Kognice 2006. Sborník příspěvků. 1. vydání, Praha: Psychologický ústav AV ČR, 2006, s. 202-205. ISBN 80-86174-10-7. (4 s.)

[18] ŠLÉDROVÁ Jasňa. O pedagogické empatii, zvláště té „češtinářské“. In MOLDANOVÁ Dobrava, BALOWSKI, Mieczysław (eds.). Co všechno slovo znamená. Sborník příspěvků věnovaných profesorce PhDr. Marii Čechové, DrSc. 1. vydání. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2007, s. 319−325. ISBN 978-80-7044-901-1. (7 s.)

[19] ŠLÉDROVÁ Jasňa. Obraz žáka / studenta v češtině. In ŠLÉDROVÁ Jasňa (ed.). Obraz světa v jazyce II. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2007, s. 43-53. ISBN 978-80-7308-213-0. (11 s.)

[20] ŠLÉDROVÁ Jasňa. Několik přístupů k jinakosti. In MAREŠ Petr (ed.). Jazyky rozumění a porozumění. Aleně Macurové k narozeninám. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2007, s. 166-173. ISBN 978-80-7308-204-8. (8 s.)

[21] ŠLÉDROVÁ Jasňa. Dwa odmienne stereotypy studenta. In GREGORCZYKOWA Renata, WASZAKOWA Krystyna (eds.). Pojęcie, słowo, tekst. 1. vydání. Warszawa: Wydawnictwa naukowe UW, 2008, s. 181-190. ISBN 978-83-235-0512-9. (10 s.)

[22] ŠLÉDROVÁ Jasňa. Dva přístupy ke „stereotypu“ ve výuce mateřského jazyka. In LEHEČKOVÁ Eva, TÁBORSKÝ Jan (eds.). Struktura, variety, funkce. Praha: AUC, Slavica Pragensia, Filozofická fakulta, 2009, s. 97-104. ISBN 978-80-246-1377-2. (8 s.)

[23] PACOVSKÁ Jasňa. Cognitive linguistics, didactics and stereotypes. In SCLIAR-CABRAL Leonor (ed.). Psycholinguistics. Scientific and technological challenges. 1. vydání. Porto Alegre: ediPUCRS, 2010, s. 105-112. ISSN 2177-8825. (8 s.)

[24] PACOVSKÁ Jasňa. Stereotyp jako opora i překážka − dva různé (?) pohledy na stereotyp českého učitele. In WIENDL, Jan, VAŇKOVÁ Irena, PACOVSKÁ Jasňa. Obraz člověka v literatuře. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2010, s. 165-172. ISBN 978-80-7308-324-3. (8 s.)

[25] PACOVSKÁ Jasňa. Stereotypy ve výuce mateřského jazyka. In PRÍHODOVÁ Edita (ed.). Odborová didaktika v príprave a v ďalšom vzdelávaní učiteľa materinského jazyka a literatúry. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konaném při príležitosti životného jubilea doc. PaedDr. Milana Ligoša, CSc. V Ružomberku 8.-9.9.2009. Ružomberk: Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta, 2010, s. 335-346. ISBN 978-80-8084-562-9. (12 s.)

[26] PACOVSKÁ Jasňa. The application of cognitive linguistics to the didactics of the mother tongue. In MININNI Giuseppe, MANUTTI Smelka (eds.). Applied Psycholinguistics. Positive effects and ethical perspectives.1. vydání. Bari: Universita degli studi di Bari, 2012, s. 257-262. ISBN 978-88-568-4637-9. (6 s.)

[27] PACOVSKÁ Jasňa. Vývojové aspekty reflexe prostoru pohledem didaktiky mateřského jazyka. In PRÍDAVKOVÁ Alena, KLIMOVIČ Martin (eds.). História, súčasnosť a perspektivy vzdelávania na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Prešov: Vydavatelstvo Prešovskej univerzity Prešov, 2014. s. 684-692, ISBN 978-80-555-1237-2. (9 s.)

[28] PACOVSKÁ Jasňa. Integrativní funkce komunikačního a kognitivního přístupu k výuce českého jazyka. In Kolektiv autorů. Integrativní přístup v primárním vzdělávání. Konference s mezinárodní účastí u příležitosti 25. výročí založení Pedagogické fakulty technické univerzity v Liberci. Liberec 17. a 18. června 2015. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 978-80-7494-257-0. (6 s.), publikováno formou CD.

Editorství tematického sborníku

[1] ŠLÉDROVÁ Jasňa (ed.). Obraz světa v jazyce II. 1. vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2007. ISBN 978-80-7308-213-0. (143 s.)

[2] WIENDL Jan, VAŇKOVÁ Irena, PACOVSKÁ Jasňa (eds.) Obraz člověka v literatuře. 1. vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2010. ISBN 978-80-7308-324-3. (184 s.) (25 %).

Editorství recenzovaných časopisů

[3] ŠLÉDROVÁ Jasňa, VAŇKOVÁ Irena. Čeština doma a ve světě 2003, 11, 1-2. ISSN 1210-9339. 77 s. (50 %)

[4] ŠLÉDROVÁ Jasňa, VAŇKOVÁ Irena. Slovo a smysl. 2007, 4, ISSN 1214-7915. 359 s. (50 %).

Další práce

Přehledové články odborné

[1] ŠLÉDROVÁ Jasňa. Výkladový text a jeho modifikace z hlediska záměru mluvčího. In MICHLOVSKÝ Václav, PRŮCHA Jan (eds.). Tvorba učebnic. Sborník 7. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988, s. 147-151. [interní tisk SPN]. (5 s.)

[2] ŠLÉDROVÁ Jasňa, VAŇKOVÁ Irena. K životnímu jubileu Ivy Nebeské. Slovo a slovesnost, 2003, 64, 4, s. 318-320. ISSN 0037-7031. (3 s.) (50 %)

[3] VAŇKOVÁ Irena, ŠLÉDROVÁ Jasňa, WIENDL Jan. Úvodník – Editorial: Slovo a smysl, 2007, 4, 8, s. 13-17. ISSN 1214-7915. (5 s.) (30 %)

[4] VAŇKOVÁ Irena, ŠLÉDROVÁ Jasňa. Několik otázek pro prof. Ivana Vyskočila a Michala Čunderleho. Slovo a smysl, 2007, 8, 4, s. 201-215. ISSN 1214-7915. (15 s.) (50 %)

Recenze

[1] ŠLÉDROVÁ Jasňa, ŠOLTYS Otakar. Nad knihou o výzkumu dovednosti číst. Slovo a slovesnost, 1987, 48, 1, s. 56-59. ISSN 0037-7031. (4 s.) (50 %)

[2] ŠLÉDROVÁ Jasňa. Ovlivní psycholingvistika výuku češtiny? Český jazyk a literatura, 1992/93, 43, 3-4, s. 234-235. ISSN 0009-0786. (2 s.)

[3] ŠLÉDROVÁ Jasňa. Iva Nebeská: Úvod do psycholingvistiky. Slovo a slovesnost, 1994, 55, 1, s. 61-64. ISSN 0037-7031. (4 s.)

[4] ŠLÉDROVÁ Jasňa. O kultuře ve škole. Čeština doma a ve světě, 1999, 7, 1, s. 30-33. ISSN 1210-9339. (4 s.)

[5] ŠLÉDROVÁ Jasňa. Čeština hlavně pro učitele. Čeština doma a ve světě, 1997, 5, 3, s. 81-83. ISSN 1210-9339. (3 s.)

[6] ŠLÉDROVÁ Jasňa. Publikace o mlčení - inspirace pro lepší porozumění ve škole. Český jazyk a literatura, 1997/1998, 48, 5-6, s. 135-137. ISSN 0009-0786. (3 s.)

[7] ŠLÉDROVÁ Jasňa. Polský přístup k sémantické struktuře slovní zásoby a výpovědi. Čeština doma a ve světě, 1998, 6, 2, s. 106-108. ISSN 1210-9339. (3 s.)

[8] ŠLÉDROVÁ Jasňa. Poučení o učení. Čeština doma a ve světě, 1999, 7, 2, s. 140-142. ISSN 0009-0786. (3 s.)

[9] ŠLÉDROVÁ Jasňa. Černá kronika z hlediska komunikační výchovy. Český jazyk a literatura, 1999/2000, 50, 1-2, s. 49-51. ISSN 0009-0786. (3 s.)

[10] ŠLÉDROVÁ Jasňa. Osvojování psaní v nových souvislostech (Nezatracujme dětské čmárání). Čeština doma a ve světě, 2000, 8, 1, s. 53-55. ISSN 1210-9339. (3 s.)

[11] ŠLÉDROVÁ Jasňa. Jací by měli být učitelé. Čeština doma a ve světě, 2000, 8, 3, s. 199-202. ISSN 1210-9339. (4 s.)

[12] ŠLÉDROVÁ Jasňa. Jadwiga Linde-Usiekniewicz: Okreslenia wymiarów w jezyku polskim. Slovo a slovesnost, 2002, 63, 1, s. 62-64. ISSN 0037-7031. (3 s.)

[13] ŠLÉDROVÁ Jasňa. Jana Holšánová: Picture Viewing and Picture Description: Two Windows on the Mind. Lund University Cognitive Science. Lund 2001. 219 s. Slovo a slovesnost, 2004, roč. 65, 2, s. 145-152. ISSN 0037-7031. (8 s.)

[14] PACOVSKÁ Jasňa. Jiří Homoláč: Internetové diskuse o cikánech a Romech. Studie z Aplikované lingvistiky. Studies in Applied Linguistics / Studie z Aplikované Lingvistiky. 2012, 1/2, s. 156-160. ISSN 1804-3240. (5 s.)

[15] PACOVSKÁ Jasňa. James W. Underhill: Creating Wordviews: Metaphor, Ideology and Language. Slovo a slovesnost. 2014, 75, 2, s. 146-151. (6 s.) WoS, IF: 0,375.

Redakční spolupráce

[1] ŠLÉDROVÁ Jasňa, VAŇKOVÁ Irena. Čítanka textů z kognitivní lingvistiky I. 1. vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2004. ISBN 80-7308-072-9. (119 s.) (50 %)

Zprávy z konferencí

[1] ŠLÉDROVÁ Jasňa. O jednání 5. Pražské mezinárodní konference psychologů. Slovo a slovesnost, 1987, 48, 1, s. 76-78. ISSN 0037-7031. (3 s.)

[2] ŠLÉDROVÁ Jasňa. Mezinárodní psycholingvistický kongres v Bologni. Československá psychologie, 1994, 38, 6, s. 560-561. ISSN 0009-062X. (2 s.)WoS.

[3] ŠLÉDROVÁ Jasňa. Opět o mezinárodním kongresu aplikované psycholingvistiky. Český jazyk a literatura, 1998/1999, 49, 3-4, s. 98-99. ISSN 0009-0786. (2 s.)

[4] ŠLÉDROVÁ Jasňa. O mezinárodním psycholingvistickém kongresu. Český jazyk a literatura, 2001/2002, 52, 7-8, s. 198-199. ISSN 0009-0786. (2 s.)

[5] ŠLÉDROVÁ Jasňa. Kognitivní lingvistika pohledem tří mezinárodních setkání. Slovo a slovesnost, 2005, 66, 4, s. 317-320. ISSN 0037-7031. (4 s.)

[6] PACOVSKÁ Jasňa. Pražská mezinárodní konference slavistické kognitivní lingvistiky. Slovo a slovesnost, 2010, 71, 4, s. 365-367. ISSN 0037-7031. (3 s.) WoS.

[7] PACOVSKÁ Jasňa. O mezinárodní konferenci slavistické kognitivní lingvistiky v Praze. Studie z aplikované lingvistiky, 2010, 1, 1, s. 157-159. ISSN 1804-3240. (3 s.)

[8] PACOVSKÁ Jasňa. O česko-polské spolupráci. Studie z aplikované lingvistiky 2010, 1, 1, s. 157-159. ISSN 1804-3240. (3 s.)

[9] PACOVSKÁ Jasňa. Bohemistická konference v Liberci. Slovo a slovesnost, 2017, 78, 3, s. 276-280. ISSN 0037-7031 (5 s.) WoS. ERIH +

Výuka

Základy stylistiky a lingvistiky textu

Praktická stylistika

Vybrané kapitoly z didaktiky ČJL

Kapitoly z kognitivní lingvistiky

Morfologie českého jazyka

Konzultační hodiny

V LS 2017/2018:  středa  12.30 - 13.30