Zavřít

Přihlášení do systému.


Přihlášení
Úvodní stránka | Katedra | Členové
Profil uživatele

Kontaktní informace

PhDr. Jasňa Pacovská, CSc.

V ZS 2017/2018:  středa  12.30 - 13.30

48 535 4245
...
P 04031
KCL
odborný asistent

Profesní životopis

Vzdělání:       

1977–1982      Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor český jazyk a literatura – psychologie (učitelské zaměření), magisterský titul r. 1982 (diplomová práce: Vliv paměťových faktorů na platnost komponentů větné struktury /na materiále atributivních vazeb/, vedoucí Doc. PhDr. Bohumil Palek, CSc.)

1983    Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, titul PhDr.v oboru psychologie

1995    Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, titul CSc., obhájení kandidátské disertační práce (Realizace záměru mluvčího v pedagogické komunikaci, vedoucí Doc. PhDr. Jan Kořenský, DrSc.)

Zaměstnání:  

1982–1983      ÚJČ AV ČR v Praze, studijní pobyt

1983–1988      ÚJČ AV ČR v Praze, aspirantura

1988–1993      ÚJČ AV ČR v Praze, odborná pracovnice

1993–2013      Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav českého jazyka a teorie komunikace, odborná asistentka

2013–dosud    Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, KČL, odborná asistentka

Výzkum:

1996–1998      spoluřešitelka interního grantu UK 92/97-A-76 Jazykový obraz světa (řešitelka Doc. PhDr. Iva nebeská, CSc.)

2000–2002      spoluřešitelka grantu GA UK 267/2000 (203553) Čeština: slova a svět (řešitelka PhDr. Irena Vaňková, CSc.)

2007−2012     účast na výzkumném záměru MSM-0021620825 Jazyk jako lidská činnost, její produkt a faktor, projektu Problémy porozumění jazyku a světu – různé jazykové konceptualizace světa 

Členství ve vědeckých organizacích:

Mezinárodní společnost aplikované psycholingvistiky (ISAPL) – od roku 1992

Asociace slavistické kognitivní lingvistiky (SCLA) – od roku 2005

Členka oborové rady oboru Didaktika konkrétního jazyka, FF UK v Praze, od roku 2006

Členka oborové rady oboru Didaktika českého jazyka PedF UK v Praze, od roku 2013

Publikační činnost (do r. 2008 Šlédrová)

Vědecké monografie 

PACOVSKÁ Jasňa. K hlubinám študákovy duše. Didaktika mateřského jazyka v transdisciplinárním kontextu. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2152-4. 242 s.

Část monografické publikace

VAŇKOVÁ IRENA, NEBESKÁ Iva, SAICOVÁ ŘÍMALOVÁ Lucie, ŠLÉDROVÁ Jasňa. Co na srdci, to na jazyku. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-246-0919-3. s. 188-190, 265-280. 10 %

VAŇKOVÁ Irena and PACOVSKÁ Jasňa a kol. Obraz člověka v jazyce. 1. vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2010, ISBN: 978-80-7308-324-3. 10 %

Původní práce v odborných časopisech

ŠLÉDROVÁ Jasňa. Příspěvek k experimentální verifikaci syntaktické paměti. Jazykovědné aktuality, 1983, 20, 2, s. 95-99.

ŠLÉDROVÁ Jasňa. Sémantické odchylky v zapamatování věty. Slovo a slovesnost, 1984, 45, 2, s. 128-134.

DANEŠ František and ŠLÉDROVÁ Jasňa. Na okraj nové mluvnice slovenštiny. Slovo a slovesnost, 1984, 45, 2, s. 35-41.

ŠLÉDROVÁ Jasňa. Některé podmínky úspěšné realizace záměru v řečové činnosti. Slovo a slovesnost, 1988, 49, 4, s. 279-284.

NEBESKÁ Iva and ŠLÉDROVÁ Jasňa. K pojetí textu v nových sovětských publikacích. Slovo a slovesnost, 1989, 50, 4, s. 317-324.

ŠLÉDROVÁ Jasňa. Současné problémy tvorby a výzkumu školních učebnic. Naše řeč, 1990, 73, 1, s. 20-22.

ŠLÉDROVÁ Jasňa. Studium komunikace z hlediska potřeb pedagogiky. Slovo a slovesnost, 1992, 53, 2, s. 129-138.

ŠLÉDROVÁ Jasňa. Producer´s Intention Realized in Speech and Writing. Slovo a slovesnost, 1993, 54, 3, s. 236-240.

UIČNÝ Oldřich, ŠEBESTA Karel, NEBESKÁ Iva, ŠLÉDROVÁ Jasňa. Pokus o integrované osnovy českého jazyka a literatury. Český jazyk a literatura. 1994/1995, 44, 1. s. 28-36.

ŠLÉDROVÁ Jasňa. Psychologický přístup k terminologii v komunikační výchově. Čeština doma a ve světě, 1997, 5, 2, s. 41-43.

ŠLÉDROVÁ Jasňa. K sémantice českých rozměrových adjektiv. Slovo a slovesnost, 2000, 61, 2, s. 122-137.

ŠLÉDROVÁ Jasňa. RYBKOVÁ Hana. Otázky vyžadují odpovědi. Český jazyk a literatura, 2005/2006, 56, 3, s. 113-118.

PACOVSKÁ Jasňa. Kognitivní lingvistika a její využití ve výuce mateřského jazyka. Usta ad Albim Bohemica, 2009, 9, 1, s. 179-184.

PACOVSKÁ Jasňa. Didaktika českého jazyka pohledem kognitivní lingvistiky. Didaktické studie, 2011, 3, 2, s. 61-71.

Příspěvky do sborníků

ŠLÉDROVÁ Jasňa. Výkladový text a jeho modifikace z hlediska záměru mluvčího. In MICHLOVSKÝ Václav and PRŮCHA Jan.Tvorba učebnic. Sborník 7. 1. vydání. Praha: Státní pedagogické nakladatelství 1988, s. 147-151. [interní tisk SPN]

ŠLÉDROVÁ Jasňa. Ztvárnění záměru mluvčího ve výkladovém textu. In NEKVAPIL Jiří and ŠOLTYS Otakar. Funkční lingvistika a dialektika. Linguistica XVII/1. 1. vydání. Praha: Československá akademie věd, Ústav pro jazyk český 1988. IBAN 12345678. s. 132-138.

ŠLÉDROVÁ Jasňa. PACOVSKÝ Jindřich. Simulace procesu učení gnostickým analyzátorem. In ŠTEFAN Jan. Sborník z XIV. kolokvia. Vybrané problémy simulačních modelů. 1. vydání. Ostrava 1992. s.151-153.

ŠLÉDROVÁ Jasňa. Podmínky realizace záměru mluvčího v psaném a mluveném textu (interdisciolinární přístup). In NÁBĚLKOVÁ Mira and ONDALOŠ Pavol. Varia 2. Materiály z 2. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 26. - 27. októbra 1992). 1. vydání. Bratislava:- Slovenská jazykovedná spoločnost. 1993, s. 42-48.

ŠLÉDROVÁ Jasňa. Psychologický přístup k porozumění v pedagogické komunikaci. In GAJDA Stanisław and Jolanta Nocoń et al. Kształcenie porozumiewania się. Materiały konferencji naukowej. 1. vydání. Opole: Uniwesytet Oploski, 1994. ISBN: 8385678328 9788385678328. s. 29-35.

ŠLÉDROVÁ Jasňa. K předpokladům úspěšné komunikace ve škole. In JANČÁKOVÁ Jana, KOMÁREK Miroslav, ULIČNÝ Oldřich. K předpokladům úspěšné komunikace ve škole. 1. vydání. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 1995. ISBN 80-85899-02-7, s. 285-287.

ŠLÉDROVÁ Jasňa. Psychologický přístup k recepci odborného textu. In MACHOVÁ Svatava. Učební text - jeho funkce, produkce, percepce a interpretace. 1. vydání. Praha: Pedagogická fakulta UK v Praze 1996. ISBN 80-86039-03-X, s. 222-224.

ŠLÉDROVÁ Jasňa. Studium komunikace v současné české škole. In MACUROVÁ Alena. and NEBESKÁ Iva. Jazyk a jeho užívání. 1. vydání. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 1996. ISBN 80-85899-19-1, s. 285-291.

ŠLÉDROVÁ Jasňa. Intention in the Teaching Process. In CONTENTO Silvana. Psycholinguistics as a Multidisciplinarily Connected Science. Proceedings of the 4th ISAPL International Congress. Vol. II. 1. vydání. Bologna/Cesena: Cesena: Societá Editrece Il Ponte Vecchio, 1997, s. 359-363.

ŠLÉDROVÁ Jasňa. Několik poznámek k verbalizaci zdvořilosti na 2. stupni základní školy. In KUČERA Miloš. Transmise kultury a škola. CEFRES n. 15. 1. vydání. Praha: CEFRES, 1998. ISBN 80-902196-6-7, s. 115-123.

ŠLÉDROVÁ Jasňa. Some Features of Didactic Communication. In PINTO Maria Da Graca, VELOSO Joăo, MAIA Belinda. Psycholinguistics on the Threshold of the Year 2000. Proceedings of the 5th International Congress of the ISAPL. 1. vydání. Porto: Faculdade de Lotras da Universidade do Porto, 1999. ISBN 972-9350-33-7, s. 533-537.

ŠLÉDROVÁ Jasňa. O sposobach określania wymiarów czlowieka w jezyku czeskim. In GRZEGORCZYKOWA Renata. and WASZAKOWA Krystyna. Studia z semantyki porównawczej. 1. vydání. Warszawa: Wydawnictwa naukowe UW 2000. ISBN 83-235-0121-1, s. 211-223.

ŠLÉDROVÁ Jasňa. Ob effektivnosti pedagogičeskoj kommunikacii. In JEŠIČ, M. B. et al. Jazyk kak sredstvo transljacii kul'tury. 1. vydání. Moskva: Rossijskaja akademija nauk 2000. ISBN 5-02-011706-4,  s. 182-190.

ŠLÉDROVÁ Jasňa. K pojetí pozitivní komunikace. In VYSKOČILOVÁ Eva. and SLAVÍKOVÁ Eva. Psychosomatický základ veřejného vystupování. Jeho studium a výzkum. 1. vydání. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2000. ISBN 80-85883-50-3, s. 30-33.

ŠLÉDROVÁ Jasňa. Mělký a plytký v češtině. In VAŇKOVÁ Irena. Obraz světa v jazyce. 1. vydání. Praha, 2001. ISBN 80-7308-005-2, s. 78-87. 

ŠLÉDROVÁ Jasňa. Komunikační výchova jako kosmetická úprava slohu. In HÁJKOVÁ Eva. a MACHOVÁ Svatava. Školská jazykovědná terminologie. Sborník z konference konané dne 29. listopadu 2001 na UK v Praze - Pedagogické fakultě. 1. vydání. Praha, 2002, s. 113-115.

ŠLÉDROVÁ Jasňa. Obraz hry a herce v českém jazyce. (Co je hra a kdo je herec). In ČUNDERLE Michal. Hic sunt leones (O autorském herectví). 1. vydání. Praha. Ústav pro výzkum a studium autorského herectví, 2003. ISBN 80-7331-001, s. 75-80.

ŠLÉDROVÁ Jasňa. Učitelská profese a komunikační dovednosti. In KOHNOVÁ Jana. Další profesní vzdělávání učitelů na Univerzitě Karlově v Praze. 1. vydání. Praha: UK, 2005. ISBN 80-7290-231-8, s. 36-42.

ŠLÉDROVÁ Jasňa. Hlas v pedagogické komunikaci. In Čunderle Michal. and Slavíková Eva. Hlas, mluva, řeč. hlas. 1. vydání. Praha: Ústav pro výzkum a studium autorského herectví DAMU, 2006. ISBN 80-7331-374-0, s. 29–33.

ŠLÉDROVÁ Jasňa. Několik poznámek k mluvě ve škole. In Čunderle Michal. and Slavíková Eva. Řeč, mluva, hlas. 1. vydání. Praha: Ústav pro výzkum a studium autorského herectví DAMU, 2006. ISBN 80-7331-374-0, s. 51–63.

ŠLÉDROVÁ Jasňa. Úloha dialogu ve výuce mateřského jazyka. In LIGOŠ Milan. Odborová didaktika pri príprave učiteľa materinského a cudzieho jazyka. 1. vydání. Ružomberok, Katolícka univerzita v Ružomberku-Filozofická fakulta, 2006. ISBN 80-8084-082-2, s. 153−169.

ŠLÉDROVÁ Jasňa. O cestách a o duši. Pohled kognitivní lingvistiky a pedagogiky. In ŠIKL Radovan, ŠPOK Dalibor, HELLER Daniel, VOBOŘIL Dalibor, LUKAVSKÝ Jiří. Kognice 2006. Sborník příspěvků. 1. vydání. Praha: Psychologický ústav AV ČR, 2006. ISBN 80-86174-10-7, s. 202−205.

ŠLÉDROVÁ Jasňa. Dva přístupy ke „stereotypu“ ve výuce mateřského jazyka. In LEHEČKOVÁ Eva and TÁBORSKÝ Jan. Struktura, variety, funkce. 1. vydání. Praha: AUC, Slavica Pragensia, Filozofická fakulta, 2006. ISBN 978-80-246-1377-2, s. 97-104.

ŠLÉDROVÁ Jasňa. O pedagogické empatii, zvláště té „češtinářské“. In MOLDANOVÁ Dobrava; BALOWSKI, Mieczysław. Co všechno slovo znamená. Sborník příspěvků věnovaných profesorce PhDr. Marii Čechové, DrSc. 1. vydání. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2007. ISBN 978-80-7044-901-1, s. 319-325.

ŠLÉDROVÁ Jasňa. Obraz žáka / studenta v češtině. In ŠLÉDROVÁ Jasňa. Obraz světa v jazyce II. 1. vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2007. ISBN 978-80-7308-213-0, s. 43-53.

ŠLÉDROVÁ Jasňa. Několik přístupů k jinakosti. In MAREŠ Petr. Jazyky rozumění a porozumění. Aleně Macurové k narozeninám. 1. vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2007. ISBN 9788073082048, s. 166-173.

ŠLÉDROVÁ Jasňa. Dwa odmienne stereotypy studenta. In GREGORCZYKOWA Renata and WASZAKOWA Krystyna. Pojęcie słowo − tekst. 1. vydání. Warszawa: Wydawnictwa naukowe UW, 2008. ISBN 978-83-235-0512-9, s.181-190.

PACOVSKÁ Jasňa. Stereotypy ve výuce mateřského jazyka. In PRÍHODOVÁ Edita. Odborová didaktika v príprave a v ďalšom vzdelávaní učiteľa materinského jazyka a literatúry. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konaném při príležitosti životného jubilea doc. PaeDr. Milana Ligoš, CSc. V Ružomberku 8.-9.9.2009. 1. vydání. Ružomberk: Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta, 2010. ISBN 978-808084-562-9, s. 335-346.

PACOVSKÁ Jasňa. Cognitive linguistics, didactics and stereotypes. In SCLIAR-CABRAL Leonor. Psycholinguistics. Scientific and technological challenges. 1. vydání. Porto Alegre: ediPUCRS, 2010, ISSN 2177-8825, s. 105-112.

PACOVSKÁ Jasňa. Kdybych byla učitelkou, tak bych… In KOLEKTIV AUTORŮ. Osobnostní herectví – učitelství. 1. vydání. Praha: Nakladatelství AMU, 2010. ISBN 978-80-7331-194-0, s. 66-70.

PACOVSKÁ Jasňa. Tělo – hlas – řeč v dialogu [na příkladech (psycho)somatické frazeologie].

In VAŇKOVÁ Irena. Tělo, smysly, emoce v jazyce. 1. vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2012, ISBN 978-80-7308-443-1, s. 161-168.

PACOVSKÁ Jasňa. Application of cognitiver linguistics to the teaching of the mother tongue. In MININNI Giuseppe and MANUTTI Amelia. Positive, Ethical effects of Psycholinguistic Research Today. 1. vydání. Bari: Universita degli studi di Bari, 2012, v tisku.

Učební texty

ULIČNÝ Oldřich, HÁJKOVÁ Eva, ŠEBESTA Karel, ŠLÉDROVÁ Jasňa a kol. 1. vydání. Návrh učebních osnov Občanské školy. Praha: Portál, 1994. 312 s. ISBN 80-85282-99-2, 5 %.

ULIČNÝ Oldřich, HÁJKOVÁ Eva, ŠEBESTA Karel, ŠLÉDROVÁ Jasňa a kol. Návrh učebních osnov Obecné školy. Český jazyk. Druhá možnost. Praha: Portál, 1994. 30. s. ISBN 80-7178-002-2, 20 %.

ULIČNÝ Oldřich, HÁJKOVÁ Eva, ŠEBESTA Karel, ŠLÉDROVÁ Jasňa a kol. 2. vydání. Návrh učebních osnov Obecné školy. Praha: Portál, 1995. 80-7178-061-8, 20 %.

ULIČNÝ Oldřich, HÁJKOVÁ Eva, ŠEBESTA Karel, ŠLÉDROVÁ Jasňa a kol. Český jazyk pro 7. ročník. Praha: Jinan, 1998. 148 s. ISBN 80-238-3401-0. 20 %.

ULIČNÝ Oldřich, HÁJKOVÁ Eva, ŠEBESTA Karel, ŠLÉDROVÁ Jasňa a kol. Český jazyk pro 7. ročník.Cvičení. Praha: Jinan, 1998. 48 s. ISBN 80-238-3400-2. 20%.

ULIČNÝ Oldřich, HÁJKOVÁ Eva, ŠEBESTA Karel, ŠLÉDROVÁ Jasňa a kol. Český jazyk pro 8. ročník. Praha: Jinan, 2000. 148 s. ISBN 80-238-6066-6. 20%.

ULIČNÝ Oldřich, HÁJKOVÁ Eva, ŠEBESTA Karel, ŠLÉDROVÁ Jasňa a kol Český jazyk pro 8. ročník. Cvičení. Praha: Jinan, 2000. 48 s. ISBN 80-238-6438-6. 25%

ULIČNÝ Oldřich, HÁJKOVÁ Eva, ŠEBESTA Karel, ŠLÉDROVÁ Jasňa a kol. Český jazyk pro 9. ročník. Praha: Jinan, 2001. 159 s. ISBN 80-238-8178-7. 25%

ULIČNÝ Oldřich, HÁJKOVÁ Eva, ŠEBESTA Karel, ŠLÉDROVÁ Jasňa a kol. Český jazyk pro 9. ročník. Cvičení. Praha: Jinan, 2001. 47 s. ISBN 80-238-8179-5. 20%.

ULIČNÝ Oldřich, HÁJKOVÁ Eva, ŠEBESTA Karel, ŠLÉDROVÁ Jasňa a kol.. Čeština do kapsy. Úvaly: Jinan, 2002. 68 s. ISBN 80-86491-03-X. 10% 

Přehledové a popularizační články, zprávy a recenze 

ŠLÉDROVÁ Jasňa. O jednání 5. Pražské mezinárodní konference psychologů. Slovo a slovesnost, 1987, 48, 1, s. 76-78.

ŠLÉDROVÁ Jasňa. Přístup vývojové psychologie k problematice osvojování řeči. Naše řeč, 1987, 70, 2, s. 101-104.

ŠLÉDROVÁ Jasňa. and ŠOLTYS Otakar. Nad knihou o výzkumu dovednosti číst. Slovo a slovesnost, 1987, 48, 1, s. 56-59.

ŠLÉDROVÁ Jasňa. Ovlivní psycholingvistika výuku češtiny? Český jazyk a literatura, 1992/93, 43, 3-4, s. 234-235.

ŠLÉDROVÁ Jasňa. Mezinárodní psycholingvistický kongres v Boloni. Československá psychologie, 1994, 38, 6, s. 560-561.

NEBESKÁ Iva and ŠLÉDROVÁ Jasňa. Posloucháme i nasloucháme. Čeština doma a ve světě. 1994, 2, 3, s. 172-175.

ŠLÉDROVÁ Jasňa. Iva Nebeská: Úvod do psycholingvistiky. Slovo a slovesnost, 1994, 55, 1, s. 61-64.

ŠLÉDROVÁ Jasňa. Mezinárodní kongres aplikované psycholingvistiky. Český jazyk a literatura, 1994/95, 45, 9-10, s. 226-228.

NEBESKÁ Iva and ŠLÉDROVÁ Jasňa. Kurs pozitivní komunikace 1-10. Čeština doma a ve světě, 1994-1996, 2-4.

ŠLÉDROVÁ Jasňa.. Alena Macurová − Petr Mareš: Text a komunikace. Jazyk v literárním díle a ve filmu. Slovo a slovesnost, 1995, 56, 2, s.147-149.

ŠLÉDROVÁ Jasňa. Komunikace ve škole. Čeština doma a ve světě, 1995, 3, 3, s. 188-189.

ŠLÉDROVÁ Jasňa. Tvořivost nebo nedokonalost? Čeština doma a ve světě, 1997, 5, 3, s. 11-13.

ŠLÉDROVÁ Jasňa. Čeština hlavně pro učitele. Čeština doma a ve světě, 1997, 5, 3, s. 81-83. [HUBÁČEK, J., JANDOVÁ, E., SVOBODOVÁ, J. Čeština pro učitele.]

ŠLÉDROVÁ Jasňa. Co je psáno, nemusí být dáno. Čeština doma a ve světě, 1998, 6, 3-4, s. 225-227.

ŠLÉDROVÁ Jasňa. Publikace o mlčení - inspirace pro lepší porozumění ve škole. Český jazyk a literatura, 1997/1998, 48, 5-6, s. 135-137. [VAŇKOVÄ, I. Mlčení (a řeč) v komunikaci, jazyce a kultuře.]

ŠLÉDROVÁ Jasňa. Polský přístup k sémantické struktuře slovní zásoby a výpovědi. Čeština doma a ve světě, 1998, 6, 2, s. 106-108. [GRZEGORCZYKOWA, R., ZARON, Z. Semantyczna struktura słovnictva i wypowiedzi.]

ŠLÉDROVÁ Jasňa. Opět o mezinárodním kongresu aplikované psycholingvistiky. Český jazyk a literatura, 1998/1999, 49, 3-4, s. 98-99. 

ŠLÉDROVÁ Jasňa. O kultuře ve škole.  Čeština doma a ve světě, 1999, 7, 1, s. 30-33.

ŠLÉDROVÁ Jasňa. Poučení o učení. Čeština doma a ve světě, 1999, 7, 2, s. 140-142.

ŠLÉDROVÁ Jasňa. Černá kronika z hlediska komunikační výchovy. Český jazyk a literatura, 1999/2000, 50, 1-2, s. 49-51.

ŠLÉDROVÁ Jasňa. Osvojování psaní v nových souvislostech (Nezatracujme dětské čmárání). Čeština doma a ve světě, 2000, 8, 1, s. 53-55. [GAVORA, P. a kol. Komunikácia písanou rečou.]

ŠLÉDROVÁ Jasňa. Jací by měli být učitelé. Čeština doma a ve světě, 2000, 8, 3, s. 199-202. [ŠVEC, V. Pedagogická příprava budoucích učitelů: problémy a inspirace.]

ŠLÉDROVÁ Jasňa. Jana Holšánová: Picture Viewing and Picture Description: Two Windows on the Mind. Lund University Cognitive Science. Lund 2001. 219 s. Slovo a slovesnost, 2004, roč. 65, 2, s. 145-152.

ŠLÉDROVÁ Jasňa. O mezinárodním psycholingvistickém kongresu. Český jazyk a literatura, 2001/2002, 52, 7-8, s. 198-199

ŠLÉDROVÁ Jasňa. Jadwiga Linde-Usiekniewicz: Okreslenia wymiarów w jezyku polskim. Slovo a slovesnost, 2002, 63, 1 s. 62-64.

ŠLÉDROVÁ Jasňa. Vyjádření Ústavu českého jazyka a teorie komunikace Filozofické fakulty UK. Český jazyk a literatura, 2002/2003, 53, 2, s. 84-87.

ŠLÉDROVÁ Jasňa.and VAŇKOVÁ Irena. K životnímu jubileu Ivy Nebeské. Slovo a slovesnost, 2003, 64, 4, s.318-320.

ŠLÉDROVÁ Jasňa. Stereotypy v rodinných a příbuzenských vztazích. Čeština doma a ve světě, 2003, 11, 1-2, s.64-69.

ŠLÉDROVÁ Jasňa. Stereotypy v českých anekdotách. Čeština doma a ve světě, 2003, 11, 1-2, s.73-76.

ŠLÉDROVÁ Jasňa. Otec a matka v encyklopedii Bohumila Říhy. Čeština doma a ve světě, 2003,. 11, 1-2, s.70.

ŠLÉDROVÁ Jasňa. Kognitivní lingvistika pohledem tří mezinárodních setkání. Slovo a slovesnost, 2005, 66, 4, s. 317-320.

ŠLÉDROVÁ Jasňa. Dialogické jednání jako podpora RVP. Internetový Portál pro podporu RVP. Praha: VÚP, 2005.

ŠLÉDROVÁ Jasňa. Rámcový vzdělávací program jako příležitost rozvíjení dialogu. Internetový Portál pro podporu RVP. Praha: VÚP, 2005.

ŠLÉDROVÁ Jasňa. Miluše Sedláková: Vzpomínka na první českou kognitivní psycholožku. Slovo a smysl, 2007, 4, 8, s. 185-197.

VAŇKOVÁ Irena, ŠLÉDROVÁ Jasňa, WIENDL Jan. Úvodník – Editorial: Slovo a smysl, 2007, 4, 8, s. 13-22.

VAŇKOVÁ Irena and ŠLÉDROVÁ Jasňa. Několik otázek pro prof. Ivana Vyskočila a Michala Čunderleho. Slovo a smysl, 2007, 4, 8, s. 201-215.

PACOVSKÁ Jasňa. Pražská mezinárodní konference slavistické kognitivní lingvistiky. Slovo a slovesnost. 2010, 71, 4, s. 365-367.

PACOVSKÁ Jasňa. O mezinárodní konferenci slavistické kognitivní lingvistiky v Praze. Studie z aplikované lingvistiky 2010, 1, 1, s. 157-159.

PACOVSKÁ Jasňa. O česko-polské spolupráci. Studie z aplikované lingvistiky 2010, 1, 1, s. 173.

PACOVSKÁ Jasňa. Homoláč Jiří: Internetové diskuse o cikánech a Romech. Studie z aplikované lingvistiky. 2012, 3, 1-2, s. 156-160.

Edice

ŠLÉDROVÁ Jasňa and VAŇKOVÁ Irena. Čeština doma a ve světě 2003, 11, 1-2.

ŠLÉDROVÁ Jasňa. Obraz světa v jazyce II. 1. vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Filozofická fakulta, 2007. ISBN 978-80-7308-213-0. 

ŠLÉDROVÁ Jasňa and VAŇKOVÁ Irena. Slovo a smysl. 2007, 4, 8.

VAŇKOVÁ Irena and PACOVSKÁ Jasňa. Obraz člověka v jazyce. 1. vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2010, ISBN: 978-80-7308-324-3.

Redakční spolupráce

ŠLÉDROVÁ Jasňa and Vaňková Irena Čítanka textů z kognitivní lingvistiky I. 1. vydání. Praha: UK FF, 2004. ISBN 80-7308-072-9.

Výuka

Základy stylistiky a lingvistiky textu

Praktická stylistika

Spisovná čeština a jazyková kultura ve škole

Kapitoly z kognitivní lingvistiky

Praktický výcvik v pravopisu

Morfologie českého jazyka

Konzultační hodiny

V ZS 2017/2018:  středa  12.30 - 13.30